Informacje parafialne

Parafialna Rada Duszpasterska

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W LIGOCIE

W KADENCJI 2022 - 2027

 

Członkowie z urzędu:

1. Ks. Błotko Jan - Proboszcz

2. Ks. Waleczek Lechosław - Wikariusz

3. Czopnik - Niesytko Grażyna - Katecheta

4. Szkorupa Andrzej - Koscielny

Członkowie mianowani:

1. Brańka Franciszek

2. Dziki Marcin

3. Gazda Franciszek

4. Janusz Czesław

5. Krzempek Antoni

6. Lorańczyk Roman

7. Puzoń Franciszek

8. Słowik Jadwiga

9. Wojciech Stanisław

Członkowie w wyboru:

1. Jonkisz Maria

2. Orawiec Eugeniusz

3. Szkucik - Rewaj Katarzyna

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

(znowelizowany tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2022 roku)

Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

1. Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

2. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

a. wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;

b. pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;

c. udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;

d. budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;

e. wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;

f. inspirowanie działalności charytatywnej.

3. Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.

4. Do kompetencji rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.