Informacje parafialne

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

 

                W naszej parafii istnieje grupa odnowy w Duchu Świętym. Od czternastu lat spotykamy się we wtorki po mszy świętej na wspólnej modlitwie. Spotkania wypełnione są spontaniczną modlitwą, śpiewem i uwielbieniem Boga oraz rozważaniem Słowa Bożego. Jest to dla nas możliwość pogłębienia wiary, zbliżenia do Boga i do drugiego człowieka. Najważniejszym naszym celem jest nawiązanie osobistej relacji z Bogiem Ojcem, Panem Jezusem i Duchem Świętym. Uwielbienie jest dla nas źródłem radości, dlatego jest uprzywilejowaną formą modlitwy na spotkaniach.

Skąd wzięła się Odnowa w Duchu Świętym ? Co jest jej źródłem?

      Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ...Dziejach Apostolskich. Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa wystraszeni apostołowie przebywali zamknięci  w wieczerniku. Trwali tam na modlitwie wraz z Maryją. Wszystko zmieniło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Wypełniły się słowa, zapowiedziane im przez Chrystusa, że zstąpi na nich Duch Święty. Nagle wieczernik napełnił potężny podmuch wiatru i ukazały się jakby języki ognia ”i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” Natychmiast też apostołowie z mocą zaczęli głosić Jezusa Zmartwychwstałego, wielbić Boga we wszystkich językach, wzywać do chrztu i nawrócenia, uzdrawiać chorych i wskrzeszać umarłych. Wszystko to działo się ponad 2000 lat temu.

    I dziś Duch Święty działa w podobny sposób! W zlaicyzowanym, przepełnionym duchem materializmu i pełnym zagrożeń XXI wieku, tysiące ludzi na całym świecie doświadczyło całkowitej przemiany życia, połączonej z umocnieniem wiary i rozbudzeniem prawdziwej wewnętrznej radości. Doświadczyli oni mocy modlitwy i radości płynącej z uwielbienia Boga. Z zapałem poznają Pismo Święte i chcą głosić Jezusa Zmartwychwstałego światu.

       Doświadczenia charyzmatyczne znane są w całej historii chrześcijaństwa. Duch Święty zawsze prowadził Kościół przez ludzi świętych i oddanych Bogu. Pomimo, że działanie Ducha Bożego można zaobserwować w ciągu dwudziestu wieków historii Kościoła, to wydaje się, że współczesne czasy są szczególnie naznaczone Jego obecnością i działaniem. Dowodem tego są licznie nowo powstałe ruchy religijne i wspólnoty kościelne. Jednym z nich jest Katolicka Odnowa Charyzmatyczna.

Skąd się wzięła?

     Na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II w 1962 r. papież Jan XXIII modlił się słowami: „Panie odnów w naszych czasach Twoje cuda jak w Nową Pięćdziesiątnicę”.Wkrótce  grupa katolickich    profesorówi studentów w Pitsburgu w Stanach Zjednoczonych doświadczyła na modlitwie odnowy duchowej, której towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów Ducha Świętego, również tych nadzwyczajnych wymienionych w 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian.

Taki był początek, a wkrótce podobne grupy modlitewne zaczęły powstawać na całym świecie.

         Katolicka  Odnowa Charyzmatyczna, lub inaczej Odnowa w Duchu Świętym. jest  ruchem niejednolitym, który nie posiada jednego założyciela. Jej założycielem jest ...Duch Święty. Na całym świecie gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. W wielu parafiach osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

         Chrzest w Duchu Świętym, inaczej zwany wylaniem Ducha Świętego, jest nawiązaniem do doświadczenia biblijnej Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1-41). Tego dnia w Wieczerniku apostołowie otrzymali Ducha Świętego. Wtedy zaczęli  przemawiać różnymi  językami oraz głosili Jezusa z mocą.

         Wylanie Ducha Świętego jest wydarzeniem niesakramentalnym, wynika natomiast z sakramentów chrztu i bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga po przyjęciu sakramentów.    Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego, której wynikiem najczęściej jest:

- nawiązanie osobistej relacji z Bogiem,

- pogłębiona modlitwa i życie sakramentalne,

- radość i pokój wynikający z bliskości Boga często zauważony przez najbliższe otoczenie,

- pragnienie opowiadania innym o tym doświadczeniu,

- zaangażowanie się w różne działania Kościoła.

            Kto może tego doświadczyć? Każdy, chrześcijanin, który tego pragnie!  Chrzest w Duchu Świętym zazwyczaj ma miejsce pod koniec Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy. Po decyzji o osobistym nawróceniu i przyjęciu Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, wspólnota modli się do Ducha Świętego, często z nałożeniem rąk, prosząc o charyzmaty, które będą służyć Kościołowi. Jest to przeżycie, które zmienia wszystko, bo jak mówi Ignacy IV, patriarcha Antiochii:

Bez  żywej relacji z Bogiem w Duchu Świętym...

Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości,

Ewangelia jest martwą literą,

 Kościół jest tylko organizacją,

władza - dominacją, misja-propagandą,

liturgia   -niczym innym jak tylko wspomnieniem,

życie chrześcijańskie - moralnością niewolnika.

W Duchu Świętym...

Bóg jest blisko,

Zmartwychwstały Chrystus jest tu i teraz,

Ewangelia jest mądrością i mocą życia,

Kościół jest żywym Ciałem,

odbijającym życie Trójcy Świętej,

władza - posługą jednania,

misja -Pięćdziesiątnicą,

liturgia- pamiątką, uobecnieniem i zapowiedzią,

życie chrześcijańskie - jest przebóstwione,

trwa w relacjach synostwa z Bogiem

i braterstwa z ludźmi.